Specjalizacje

Reprezentuję klientów na każdym etapie dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, począwszy od przygotowania odpowiedniej strategii procesowej, poprzez merytoryczną argumentację w pismach procesowych i na rozprawach, aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. 

Odpowiednie przygotowanie procesu, analiza posiadanych informacji i trzeźwa ocena danej sytuacji procesowej, pozwalają na uniknięcie niepotrzebnego stresu i kosztów.

Współpracuję z doświadczonymi komornikami sądowymi, dzięki którym możliwe jest sprawne wyegzekwowanie zasądzonych należności czy zabezpieczenie dochodzonego roszczenia. 

Pomagam przy negocjowaniu i sporządzam wszelkiego rodzaju umowy z zakresu prawa cywilnego,  gospodarczego i handlowego, m.in.: 

  • sprzedaży udziałów i akcji, 
  • umów najmu powierzchni komercyjnych, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego,
  • dostawy towarów i świadczenia usług, 
  • umów o roboty budowlane i zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Wspieram przy organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń w spółkach kapitałowych, a  także posiedzeń rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

Przygotowuję i opiniuję projekty uchwał wymaganych przepisami prawa, statutami i aktami założycielskimi.

Doradzam przy odpowiednim uregulowaniu wzajemnych relacji wspólników i akcjonariuszy w umowach spółek handlowych.

Pomagam przy prawnych aspektach projektowania i wdrażania kanałów sprzedaży on-line, ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie usług. Opiniuję i przygotowuję treści i dokumentację wymaganą do skutecznego i zgodnego z prawem zawarcia umowy na odległość, szczególnie z konsumentami.

Doradzam przy uzyskiwaniu lub kwestionowaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, tzw. decyzji środowiskowych, na każdym ich etapie, zarówno przed organami administracji jak i sądem administracyjnym.

Pomagam przy zagadnieniach związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w szczególności w przypadkach odmowy udzielenia takiej informacji przez organy administracji publicznej.

Reprezentuję pracowników oraz przedsiębiorców przed sądami pracy, w tym o ustalenie stosunku pracy, opiniuję i przygotowuję projekty umów z zakresu prawa pracy, w szczególności umowy o zakazie konkurencji.

Oferuję małym i średnim przedsiębiorcom stałą obsługę prawną, dla której fundamentem  jest kompleksowe poznanie specyfiki działalności danej branży, dzięki czemu czas reakcji na pojawiające się problemy jest krótszy.

Stała obsługa prawna świadczona jest w oparciu o przejrzyste zasady rozliczeń: stawkę godzinową na podstawie zestawienia czynności lub stawkę ryczałtową z określoną liczbą godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Kontakt

Kontakt