Specjalizacje

Reprezentujemy klientów na każdym etapie dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, począwszy od przygotowania odpowiedniej strategii procesowej, poprzez merytoryczną argumentację w pismach procesowych i na rozprawach, aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. 

Współpracujemy z doświadczonymi komornikami sądowymi, dzięki którym możliwe jest sprawne wyegzekwowanie zasądzonych należności czy zabezpieczenie dochodzonego roszczenia, również na czas prowadzenia samego sporu. 

Pomagamy przy negocjowaniu i sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy z zakresu prawa cywilnego,  gospodarczego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem: 

  • sprzedaży udziałów i akcji, 
  • umów najmu powierzchni komercyjnych, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego,
  • dostawy towarów i świadczenia usług, 
  • umów o roboty budowlane i zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Wspieramy przy organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń w spółkach kapitałowych, a także posiedzeń organów nadzorczych.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty uchwał wymaganych przepisami prawa, statutami i aktami założycielskimi.

Doradzamy przy odpowiednim uregulowaniu wzajemnych relacji wspólników i akcjonariuszy w umowach spółek handlowych.

Pomagamy przy prawnych aspektach projektowania i wdrażania kanałów sprzedaży on-line, ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie usług. Opiniujemy i przygotowujemy treści i dokumentację wymaganą do skutecznego i zgodnego z prawem zawarcia umowy na odległość, szczególnie z konsumentami.

Doradzamy przy uzyskiwaniu lub kwestionowaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, tzw. decyzji środowiskowych, na każdym ich etapie, zarówno przed organami administracji jak i sądem administracyjnym.

Pomagamy przy zagadnieniach związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w szczególności w przypadkach odmowy udzielenia takiej informacji przez organy administracji publicznej.

Reprezentujemy pracowników oraz przedsiębiorców przed sądami pracy, w tym o ustalenie stosunku pracy, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów z zakresu prawa pracy, w szczególności umowy o zakazie konkurencji.

Kontakt

Kontakt