Kancelaria Uciński
– z nami znajdziesz najlepsze wyjście.

O nas

Michał Uciński

Wspólnik zarządzający, adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

 

Negocjuje, opiniuje i przygotowuje umowy, m.in. najmu powierzchni komercyjnych, o roboty budowlane i zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Doradza przy odpowiednim uregulowaniu wzajemnych relacji wspólników i akcjonariuszy w umowach spółek handlowych. Zapewnia kompleksową obsługę korporacyjną spółek kapitałowych. Reprezentuje w sporach korporacyjnych na etapie sądowym i pozasądowym. 

 

Kontakt bezpośredni: michal@ucinski.com

Kamil Gaweł

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych, prawie gospodarczym i handlowym, prawie umów, prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawie ochrony danych osobowych.

 

Udziela bieżącej pomocy prawnej przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym we wszystkich sferach ich aktywności. Obsługuje klientów z sektora prywatnego i publicznego.

 

Posiada doświadczenie w postępowaniach przed sądami polubownymi (m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP).

 

Reprezentuje koncerny energetyczne w skomplikowanych procesach gospodarczych prowadzonych na gruncie przepisów prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa budowalnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Uczestniczył w badaniach prawnych (due diligence) przedsiębiorstw. Doradzał przy projektach z zakresu elektroenergetyki, ciepłownictwa i inwestycji infrastrukturalnych.

 

Kontakt bezpośredni: k.gawel@ucinski.com

Magdalena Dobrzyńska

Aplikantka adwokacka wpisana na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, szczególnie zobowiązań.

Do prawa podchodzi z pasją i zaangażowaniem, a w kręgu jej zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia związane z prawem cywilnym i gospodarczym, w tym prawem spółek.

 

Kontakt bezpośredni: m.dobrzynska@ucinski.com

Specjalizacje

Spory sądowe

Reprezentujemy klientów na każdym etapie dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, począwszy od przygotowania odpowiedniej strategii procesowej, poprzez merytoryczną argumentację w pismach procesowych i na rozprawach, aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania.

Współpracujemy z doświadczonymi komornikami sądowymi, dzięki którym możliwe jest sprawne wyegzekwowanie zasądzonych należności czy zabezpieczenie dochodzonego roszczenia, również na czas prowadzenia samego sporu.

Umowy

Pomagamy przy negocjowaniu i sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • sprzedaży udziałów i akcji,
  • umów najmu powierzchni komercyjnych, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego,
  • dostawy towarów i świadczenia usług,
  • umów o roboty budowlane i zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Prawo
korporacyjne

Wspieramy przy organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń w spółkach kapitałowych, a także posiedzeń organów nadzorczych.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty uchwał wymaganych przepisami prawa, statutami i aktami założycielskimi.

Doradzamy przy odpowiednim uregulowaniu wzajemnych relacji wspólników i akcjonariuszy w umowach spółek handlowych.

E-COMMERCE

Pomagamy przy prawnych aspektach projektowania i wdrażania kanałów sprzedaży on-line, ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie usług. Opiniujemy i przygotowujemy treści i dokumentację wymaganą do skutecznego i zgodnego z prawem zawarcia umowy na odległość, szczególnie z konsumentami.

POSTĘPOWANIE
ADMINISTRACYJNE

Doradzamy przy uzyskiwaniu lub kwestionowaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, tzw. decyzji środowiskowych, na każdym ich etapie, zarówno przed organami administracji jak i sądem administracyjnym.

Pomagamy przy zagadnieniach związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w szczególności w przypadkach odmowy udzielenia takiej informacji przez organy administracji publicznej.

PRAWO PRACY

Reprezentujemy pracowników oraz przedsiębiorców przed sądami pracy, w tym o ustalenie stosunku pracy, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów z zakresu prawa pracy, w szczególności umowy o zakazie konkurencji.

Kontakt